Algemene Voorwaarden2019-02-26T20:27:37+01:00

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1

De factuur dient contant betaald te worden bij levering, tenzij anders overeengekomen en expliciet vermeld op de voorzijde van deze factuur. Betalingen na deze termijn of de vervaldatum vermeld op de voorzijde van deze factuur, brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 12 % per jaar, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50) als schadebeding. Niet-betaling op de vervaldag van de factuur, maakt alle facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar zonder verdere ingebrekestelling en bevrijdt de verkoper van elke verdere uitvoering van zijn verbintenissen.

Artikel 2

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden, ongeacht de manier waarop de bestelling gebeurde.

Artikel 3

Door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper onmiddellijk na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden. Klachten betreffende de geleverde goederen of verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering. Na deze periode worden de leveringen en facturen geacht zonder enig voorbehoud door de koper te zijn aanvaard.

Artikel 4

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 30 % van het totaalbedrag van de bestelling (met een minimum van EUR 75).

Artikel 5

De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper. Bestellingen vanaf 250€ (exclusief BTW) worden franco aan huis geleverd in België, Luxemburg en Nederland. Bij bestellingen lager dan 250€ (ex. BTW) worden er 15€ (ex. BTW) port- en administratiekosten aangerekend in België en 20€ (ex BTW) voor Luxemburg en Nederland.  Voor Frankrijk wordt er franco geleverd vanaf 500€ (exclusief BTW) en wordt er 50€ port- en administratiekosten aangerekend voor bestellingen lager dan 500€ (exclusief BTW).

Artikel 6

De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in  hun staat bewaren. Alle betalingen zullen worden aangewend ter betaling van oudst bestaande schulden door toerekening ervan vooreerst op de kosten, de intresten en eventueel verschuldigde schadevergoeding en vervolgens op de hoofdsom.

Artikel 7

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd. Deze nalatigheidinterest wordt berekend op basis van de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank.

Artikel 8

Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10 %, met een minimum van 50 EUR ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.

Artikel 9

Al onze producten zijn enkel voor professioneel gebruik.

Artikel 10

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.